МУЗЕЙ НА НАРОДНИТЕ ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ И ПРИЛОЖНИТЕ ИЗКУСТВА - ТРОЯН

Цени на такси и услуги предлагани в

Музей на занаятите-Троян

Вход  за деца до 7 години – безплатен

Вход за ученици – 2лв.

Вход за възрастни – 4лв.

Вход студенти – 2лв.

Вход за пенсионери – 2лв.

Беседа – 10лв.

Кратка беседа - 5лв.

Семеен билет (семейства с деца) – 10лв.

Групи от 20 и повече човека – отстъпка от входната такса – 50%

Заснемане на експонат с фотоапарат – 5 лв.

Заснемане с видеокамера – 10 лв.

 

За посещение на експозициите

в сградата на бившия турски конак:

Вход за възрастни – 2лв.

Вход за учащи, пенсионери и студенти – 1лв.


Беседа – 7лв.

 

Посредническа дейност за посещение на работилница на народен майстор – 10лв.

Ползване на фоайето на музея за културни прояви на час – 20лв.

Ползване на многофункционална зала

на час – 20лв.

Занимания в Атракционен кът на музея – 2лв.Изработване на тематична презентация – 10лв.


Организиране и провеждане

на сватбени тържества  – 150лв.

Комбиниран билет на преференциална цена за възрастни (посещения на 3 броя експозиции) – 5лв.


Екскурзоводски услуги извън територията на музея – представяне на културни забележителностите в Троянска община – 50 лв. на ден

услуги и цени

Admission Charges and Service Fees

at the Arts and Crafts Museum in Troyan


Children up to 7 years old – free entrance

Children of school age – 2 BGN

Adults – 4 BGN

Students – 2 BGN

Pensioners – 2 BGN

Lecture – 10 BGN

Short lecture - 5 BGN

Family ticket (families with children) – 10 BGN

Groups of 20 or more people – 50% discount off regular entrance

Taking a photo of an exhibit – 5 BGN

Video camera session – 10 BGN

 

Visiting the exhibitions at the building

of the former Turkish konak (town-hall):


Adults – 2 BGN

Pupils, pensioners and students – 1 BGN


Lecture – 7 BGN

 

Intermediary services for visiting a craftsman’s workshop – 10 BGN


Use of the museum’s lobby for cultural

events – 20 BGN per hour


Use of a multifunctional hall – 20 BGN per hour


Activities at the Entertainment Corner of the museum – 2 BGN


Designing a presentation on a specific topic – 10 BGN

Preparation and conducting

wedding parties – 150 BGN


Discount combined ticket for adults

(3 visits of exhibitions) – 5 BGNGuide tours outside the museum premises – presenting cultural landmarks around Troyan Municipality – 50 BGN per day

Обявените цени са публикувани в чл. 57 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси цени на услуги на територията на община Троян, приета от Общински съвет Троян с Решение 227/29.11.2012г.