МУЗЕЙ НА НАРОДНИТЕ ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ И ПРИЛОЖНИТЕ ИЗКУСТВА - ТРОЯН

металообработване

За развитието и широкото разпространение на металообработващите занаяти в Троянския край свидетелства богатата колекция от метални произведения, съхранявана във фонд „Художествено металообработване”. В образците на ковачеството, медникарството, леярството и златарството можем да проследим приемствеността между отминалите векове, когато тези занаяти са били неразривна част от поминъка на българите и съвременността, в която майсторите акцентират върху художественото въздействие на предметите. Изделията от кована мед и желязо, от олово и благородни метали намират широко приложение в бита на балканджията, в трудовия делник и богатата му празнично-обредна система. Отличителна черта в развитието на тези занаяти е, че усърдно изучавани и овладявани до съвършенство, те се предават като огромно семейно богатство от баща на син и определят облика на Троян като град на потомствени майстори-медникари и ковачи.