БИБЛИОТЕКА

Библиотеката заема възлово място в структурата и научната дейност на музея. Разполага с повече от 3 400 тома специализирана литература и периодика. Съхранява и комплектува издания в областта на етнологията, историята, археологията, изкуствознанието и архитектурата, енциклопедии и албуми. Обект на фонд "Краезнание" са научни изследвания и проучвания за Троян и региона, издания на музея и автори, свързани с Троянския край. Към фонда на библиотеката се числи и книжен фонд от над 2 500 тома стари, редки и ценни издания.

НАУЧЕН АРХИВ

Научният архив обхваща над 1 000 архивни единици. Включва материали и документи, създадени в резултат на научно-изследователската, фондовата, експозиционната и културно-просветната работа на музея.

Във фонд "Документи и снимки" се съхранява сбирка от над 3 600 документа и повече от 1 500 снимки, свързани с историята на Троян и региона от епохата на Възраждането до наши дни.

библиотека и научен архив